slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 20.став 5. Закона о процени утицаја на животну средину, („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) , Правилника о поступку јавног увида, презентацији  и јавној расправи о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05), Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА Да је носилац пројекта Индустријски паркови доо Прибој ул.12. Јануара  број 5,поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ  производње елемената монтажних кућа  на кат.парцели број 557/1 КО Рача, општина Прибој.

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 20.02.2021. године до 16.03.2021. године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12. јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи , организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.
2. Седница јавне расправе одржаће се 18.03.2021.године са почетком у 12 часова у згради Општинске управе Прибој, улица 12 Јануар број 108, општинска сала за венчање.
На седници јавне расправе учествују носилац пријекта ,израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј.заинтересовани органи,организације и јавност.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.