slideshow04

ЈП "Топлана Прибој": Захтев за понуду за испоруку дрвне сечке

Захтев за понуду за испоруку дрвне сечке са превозом до наручиоца и убацивањем у складиште наручиоца, која мора задовољити следеће стандарде:


- класа сечке A2 – sve врсте дрвета према стандарду SRPS EN ISO 17225-1:2015 (највише, јеле и смрче),
- насипна густина од BD160 до BD250 према стандарду SRPS EN ISO 17828:2017,
- величина сечке од P16S до P45S према стандарду SRPS EN ISO 17827:2017,
- садржај влаге сечке од M25 do M55 према стандардима SRPS EN ISO 18134-1:2017 i SRPS EN ISO 18134-2:2017,
- садржај пепела од A1.0 до A3.0 према стандарду SRPS EN ISO 18122:2017

Понуду дати за количину до 30.000 nm³.

Испорука дрвне сечке ће се вршити од дана потписивања уговора до 15.04.2024. године, односно до краја актуелне грејне зезоне, и то по 180 nm³ дневно. О промени динамике испоруке добављач ће бити обавештен 24 h пре испоруке. Обавеза добављача је да сечку убаци у спремиште наручиоца о свом трошку. Добављач је дужан да од тренутка потписивања уговора до 12.10.2023. године испоручи у спремиште ЈП „Топлана Прибој“ за почетак грејне сезоне количину до 6.000 nm³, а на захтев наручиоца. Испорука дрвне сечке ће се вршити сукцесивно до 15.04.2024. године.

Понуда понуђача треба да садржи јединичну цену насипног кубног метра исказану са и без ПДВ-а. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена без ПДВ-а у динарима за сечку наведених карактиристика.

Начин плаћања за укупну уговорену количину од 30.000 nm³ дрвне сечке је у 10 месечних рата од којих је првих осам истоветних за количину од по 3.000 nm³, а девета и десета рата у зависности од динамике испоруке уз коначни обрачун за преосталу количину испоручене сечке, у року од 45 дана од дана пријема рачуна почев од септембра 2023. године.

Предвиђа се могућност авансног плаћања, што значи да у зависности од динамике испоруке део уговорене количине може бити исплаћен и авансно. У том случају, добављач ће бити у обавези да уз авансни рачун достави и меницу за повраћај целокупног износа аванса са ПДВ-ом, картон депонованих потписа и менично овлашћење на износ аванса.

Понуду доставити до 25.08.2023. године до 12 часова поштом на адресу Лимска 29, Прибој, у просторије предузећа на наведеној адреси или на маил Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. оверену и скенирану. Отварање понуда је дана 25.08.2023. године у 12:15 часова.