slideshow04

Конкурси, обавештења, позиви

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој, одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 06.08.2014. године, објављује Обавештеше о донетом решењу којим се одбија затев за давање сагласности на студију о процени пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска  управа Прибој , одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 09.04.2014. године објављује Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Полиестер група д.о.о., улица Прибојске чете број 44, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину реконструкција постојећег енергетског објекта – топлане и промена намене у постројење за производњу електричне и топлотне енергије са погоном на биомасу, инсталисане снаге 970kW на кат.пар.број 261/1 КО Прибој, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 12.02.2014. године, обавештава да је носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад Народног Фронта број 12 , поднео овом органу захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојећег објекта, санације и дефектаже постојећа 4 (четири) резервоара за течна горива (подземни резервоари)  као и уградња једног новог резервоара запремине 30m за (ТНГ) на кат. парцели број 1817 КО Прибој улица 29. октобра број 47, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 21.11.2013. године, објављује обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство,комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 16.08.2013.године објављује Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребн процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац Пројекта Радомировић Стеван из Ужица Бела Земља бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње МХЕ "Бучевка" на Бучевској реци инсталисане снаге 320 kVA на кат. парцели број 2155 КО Бучје.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове на основу члана 69. Став 1. Закона о управљању отпадом ("Сл.гласник РС"број 36/09 и 88/10) обавештава јавност да је на захтев оператера постројења за управљање отпадом АПУР "КИКО ПРОМ" из Прибоја издата дозвола за складиштење и третман неопасног отпада.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој – Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом (Сл. Гласник РС“, бр. 36/09 и 88/2010), објављује Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта "МП КОМЕРЦ" улица Четврте санџачке број 52 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – погона за производњу дрвених пелета на кат.пар. број 196 КО Прибој, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 25.05.2013. године објављује Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Комарице Ђорђа предузетника АУР“КИКО-ПРОМ“, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта „Складиштење секундарних сировина“ на животну средину.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта „ПРОМОТЕР ББМ“ д.о.о. Земун улица Тимочка број 19 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину реконструкција постојећег енергетског објекта – топлане и промена намене у постројење за производњу електричне енергије инсталисане снаге до 1МW на кат.пар.број 1071/5 КО Рача у кругу предузећа Седишта, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Комарица Ђорђе предузетник АУР“Кико-пром“ улица Подински пут бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта управљање неопасним отпадом у улици Четврте санџачке бб на кат.пар.број 1916/3 КО Рача, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Дирекције за изградњу града Прибоја Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградње антенског стуба са максималном снагом свих панела по свим каналима је 150 W у Сјеверину на кат. парцели број 1492 КО Сјеверин, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На захтев носиоца пројекта Телеком Србија а.д Београд, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта Затеченог стања на животну средину базне станице мобилне телефоније Прибој 2-УЕ 19, УЕX19,УЕУ 19 и УЕ19Цо61 на кат.парцелиброј ½ КО Црнузи, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Дирекција за изградњу града Прибоја улица 12. јануара бр.5 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину изградње антенског стуба са максималном снагом свих панела по свим каналима је 150W у Сјеверину на кат.пар.број 1492 КО Сјеверин, општина Прибој.

Опширније...

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац изведеног пројекта предузеће "Телеком Србија" а.д. из Београда Таковска 2 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину изведеног пројекта базне станице мобилне телефоније Прибој 2-УЕ 19, УЕХ 19,УЕУ 19 и УЕ19Ц061 на кат.пар.број 1/2 КО Црнузи, општина Прибој.
Цео текст обавештења можете погледати овде.

 

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину можете погледати овде.