slideshow04

Заказана 2. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 29. октобра 2020. године (четвртак) у 10 часова у великој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнице Сузане Колџић;
2. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнице Дубравке Ђурић;
3. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Прибој;
4. Предлог Одлуке о Завршном рачуну консолидованог рачуна буџета општине Прибој за 2019. годину;
5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2020. годину;
6. Предлог Одлуке о преносу акција издаваоца ФАП Корпорације а.д. Прибој са општине Прибој- Општинска управа Прибој на град Београд без накнаде;
7. Предлог Одлуке о усвајању процене ризика од катастрофа општине Прибој;
8. Оперативни план одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о давању сагласности ЈП „Топлана“ Прибој за учешће у програму „Подстицање обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (компонента 1);
10. Предлог Одлуке о накнадама и другим примањима одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине;
11. Предлог допуне Статута Центра за развој услуга социјалне заштите Прибој;
12. Извештај о раду Предшколске установе ''Невен'' Прибој за 2020/2021. годину;
13. Годишњи план рада Предшколске установе ''Невен'' Прибој за 2020/2021. годину;
14. Разматрање Извештаја о пословању за 2019. годину Јавног предузећа за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој;
15. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању за 2019. годину Јавног предузећа ''Услуга'' Прибој;
16. Предлог Одлуке о образовању Општинског савета родитеља општине Прибој;
17. Предлог Решења о постављању команданта, заменика, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој;
18. Предлог Одлуке о образовању Савета за безбедност опптине Прибој;
19. Предлг Решења о именовању чланова Одбора за привреду, буџет и финансије;
20. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за просвету, културу и информисање;
21. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за урбанизам и комунално-стамбене делатности;
22. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за пољопривреду;
23. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за прописе;
24. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за заштиту животне средине;
25. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за представке и предлоге;
26. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за равноправност полова;
27. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за омладину и спорт;
28. Предлог Решења о именовању чланова Одбора за административно мандатна питања;
29. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~0,3МБ - ажурирано 27.10. у 10 часова).

skupstina