banner telefoni naslovna

Javni konkurs za posebne programe u oblasti sporta na teritoriji opštine Priboj koji se finansiraju iz budžeta opštine za 2018. godinu

Posebni programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta, utvrđeni članom 2. i članom 4. Stav2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji opštine Priboj ("Službeni list opštine Priboj", br. 2/2017):
• Racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Opština Priboj i sportskih objekata u svojini opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sportu

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:
Predloge posebnih programa mogu podneti: 1) Sportski savez opštine Priboj, u svoje ime i u ime svojih članova; 2) strukovna udruženja; 3) sportske organizacije i 4) ustanove za sport i fizičku kulturu

Ukoliko organizacija u oblasti sporta član Sportskog saveza Priboj ne ispunjava uslove iz člana 118. stav 7. i člana 133. stav 5. Zakona o sportu, predlog posebnog programa može podneti Sportski savez kao svoj program, osim programa učešća u sportu
Predlog programa mogu podneti sportske organizacije koje ispunjavaju sledeće uslove:
1. da su upisane u odgovarajući registar u skladu sazakonom;
2. da imaju sedište na teritoriji opštine Priboj;
3. da su direktno odgovorni za realizaciju programa;
4. da su prethodno obavljali delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
5. da su sa uspehom realizovali prethodno odobrene programe;
6. da ispunjavaju uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom osportu;
7. da raspolažu kapacitetima za realizacijuprograma;

Tekst Javnog konkursa za posebne programe u oblasti sporta na teritoriji opštine Priboj koji se finansiraju iz budžeta opštine za 2018. godinu možete preuzeti ovde.
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta možete preuzeti ovde.
Obrazac P1 možete preuzeti ovde.