slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 22.04.2019. године, објављује Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процениутицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта LONNU PLASTICS TECHNOLOGU DOO . Прибој, улица Саве Ковачевића бб, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат Производња гранулата од пластичних материјала (ABS, смола, полипропилен, полиамид и др.) капацитета 1250t на кат.парцели број 1156/1 КО Прибој, општина Прибој.

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење 04/2.1 број 501-26/19 од 22.04.2019. год. којим је дата сагласност на Студију за пројекат производња гранулата пластичних материјала (АБС, смола, полипропилен, полиамид и др.) капацитета 1250t на кат. парцели број 1156/1 КО Прибој, општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину планираног пројекта израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат , у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији , које се односе на :поглавља 7, 8 и 9 Мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.

Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.