slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 05.11.2019. године, објављује Обавештење о донетом Решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта Општине Прибој Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење 04/2.1 број 501-124/19 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградње котларнице на биомасу и лако лож уље коју чине три котла, од којих је један котао на биомасу (капацитета 8MW), а два котла на лако лож уље капацитета по 8MW, на кат.пар. бр. 1822/2 КО Прибој, општина Прибој

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину планираног пројекта Изградње котларнице на биомасу и лако лож уље коју чине три котла, од којих је један котао на биомасу (капацитета 8MW), а два котла на лако лож уље капацитета по 8MW, на кат.пар. бр. 1822/2 КО Прибој, општина Прибој израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.

Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.