slideshow04

Грађани Прибоја добили Локалног Омбудсмана

Општина Прибој једна од првих општина у Србији, која је својим грађанима омогућила постојање институције правног система под називом омбудсман или заштитник грађана.

Локални Омбудсман за територију општине Прибој, као независтан, самосталан орган, који се стара о остваривању и унапређивању људских и мањинских права и слобода, први пут је установљен Одлуком Скупштине општине 2018. године(„Сл.лист општине Прибој, бр.4/2018).

Локални Омбудсман за територију општине Прибој отпочео је са радом 01.08.2018. године и налази се у ул. 12. јануар бр.5, други спрат, канцеларија 6.

Свако физичко или правно лице, домаће или страно, које сматра да су му актом, радњом или непоступањем Општинске управе Прибој или јавних служби које је основала Скупштина општине Прибој, повређена права, може се притужбом обратити Локалном Омбудсману.

Пре подношења притужбе, грађанин је дужан да покуша да заштити своја права у редовном правном поступку, јер Омбудсман неће поступати по притужби док претходно не буду исцрпљена сва правна средства у одговарајућем правном поступку. Изузетно, Омбудсман може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства, ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или кад Омбудсман оцени да је дошло до грубог кршења начела самосталности и законитости, стручности, непристрасности и политичке неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања странака у субјекту контроле.

Притужба грађана мора да садржи: назив субјекта на чији се рад односи, опис повреда права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбе, податке о томе која су правна средства искориштена, као и име и адресу подносиоца. Омбудсман не поступа по анонимној притужби. Притужба се подноси у писаној форми (укључујући све облике електронске комуникације) или усмено у засписник и за њено подношење не плаћа се такса, нити било која друга накнада. Притужба се може поднети ако је од учињене повреде права грађана, односно од последњег поступања, односно непоступања Општинске управе Прибој или јавне службе, протекло највише годину дана. Поступак пред Локалним Омбудсманом је бесплатан.

Након спроведеног поступка по притужби, Омбудсман даје препоруку која садржи налаз о томе да ли је, на који начин и у којој мери дошло до повреде права и интереса подносиоца притужбе, препоруку о томе шта треба предузети да би се отклонила повреда, као и рок за поступање надлежног субјекта. Субјект на чији се рад притужба односи обавезан је да Омбудсману, у року који он одреди (не дужем од 30 дана) достави извештај о предузетим радњама, ради отклањања недостатака, односно о разлозима због којих није поступио по препоруци. Уколико надлежан субјект не поступи по препоруци, Омбудсман се може обратити јавности, односно надлежном органу, а може и да препоручи утврђивање одговорности надлежног руководећег радника.

Локални Омбудсман не може да наређује или забрањује, а његове препоруке немају извршну снагу и нису обавезујуће. Његов ауторитет почива на аргументацији и могућности изношења у јавност случајева кршења права и слобода, аутономности и строгој процедури при избору.

Заштитник грађана је институција правног система која, под називом омбудсман, а постоји у више од 100 земаља у свету. Омбудсман је институција коју је први пут успоставио Шведски парламент 1809. године, са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског, реч „омбудсман“ значи повереник или пуномоћеник, а према функцији коју обавља, реч омбудсман значи заштитник људских права или грађански правобранилац.

lokalni ombudsman