Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара (поновљени поступак)

Позив за подношење понуда у поступку Задужење буџета Општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара

Конкурсну документацију можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: Наручилац је општина Прибој, улица 12. јануара бр.108, 31330 Прибој, www.priboj.rs.

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: Средства за реализацију јавне набавке број 404-4/2014 су обезбеђена Одлуком о буџету општине Прибој за 2014. годину ("Службени лист општине Прибој" број 8/2013) – у оквиру раздела 3, функција 170, позиција 75, економска класификација 611.

3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка број 404-4/2014 спроводи се у поступку jавне набавке мале вредности, ради закључења уговора о јавној набавци.

4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Задужење буџета општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара, ОРН - 66113000-услуге одобравања кредита.

5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом објављеним на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.priboj.rs. Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како да сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.priboj.rs. или непосредно у просторијама Oпштинске управе Прибој, ул. 12. јануара бр. 108. у канцеларији бр. 35, до дана и часа истека рока за подношење понуда.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Општине Прибој додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
Особа за контакт: Здравко Полић, телефон 033/2452 341, е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. у периоду од 08,00-14,00 часова.

6. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-4/14 "Задужење буџета општине Прибој за финансирање текуће ликвидности у 2014. години у износу од 31.000.000,00 динара" с позивом на број 404-4/14-10 (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 08,00 до 14,00 сати на адресу: Општина Прибој, ул. 12. јануара бр.108. 31 330 Прибој.
Крајњи рок за достављање понуда је 17. март 2014. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Сви обрасци који су саставни део конкурсне документације морају бити попуњени на српском језику, откуцани или читко исписани штампаним словима, јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са упутством из конкурсне документације.

7. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА: Јавно отварање понуда ће се обавити 17. марта 2014. године у 12,15 часова у просторијама Општинске управе Прибој , уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача