slideshow04

Брисање из Регистра АПР

Потребна документација за регистрацију брисања:

  • регистрациона пријава брисања
  • доказ о плаћеној накнади од 360,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре.

Предузетник се брише из Регистра даном доношења решења о брисању, најкасније у року од 5 дана од дана подношења регистрационе пријаве, и његовим објављивањем на интернет страни АПР.

У случају смрти оснивача члан породичног домаћинства преминулог оснивача уз пријаву се прилаже и извод из матичне књиге умрлих, а уколико није прошло више од 30 дана од датума смрти до датума подношења пријаве брисања потребно је приложити и изјаву свих чланова породичног домаћинства да су сагласни са брисањем.

Датум брисања предузетника из Регистра је датум доношења решења о брисању а као датум престанка обављања делатности регистроваће се датум смрти оснивача.

Извор: Агенција за привредне регистре