slideshow04

Регистрација газдинстава

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, од 2004. године започело је процес регистрације пољопривредних газдинстава, са циљем да тачно препозна кориснике аграрног буџета како би рационалније спровело мере за подстицање развоја пољопривредне производње и успоставило директан контакт са произвођачима без посредника. Упис пољопривредних газдинстава је добровољан, бесплатан и није везан за рок, тако да је се од 2004.године, до данас у Републици Србији регистровало око 345.000 пољопривредних газдинстава.

Једини услов који треба испунити за регистрацију је да пољопривредно газдинство поседује најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на коме се обавља пољопривредна производња. Пољопривредно газдинство може бити уписано у регистар и када располаже и са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, али када се на том земљишту обавља сточарска, живинарска, воћарска или виноградарска производња.

Пољопривредним земљиштем се сматрају: њиве, вртови, воћњаци, виногради, пашњаци, ливаде, рибњаци, трстици, мочваре, као и друго земљиште које по својим природним и економским условима може да се користи за пољопривредну производњу.

Пољопривредно газдинство се региструје у јединици Управе за трезор, која се налази у улици Св. Ахилија бр. 20. Газдинство се региструје тако што се организационој јединици Управе за трезор предају попуњени прописани обрасци и одређени прилози.

 

Потребна документација:

Приликом уписа у регистар подносе се:
попуњени обрасци из Информатора о регистрацији газдинства, који се могу преузети или у Управи за трезор или у згради општине Прибој;
фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства или акт о регистрацији правног лица и предузетника и број рачуна;
фотокопије личних карата чланова пољопривредног газдинства;
фотокопија извода из катастра непокретности или фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде;
фотокопија наменског текућег рачуна отвореног у пословној банци по сопственом избору.

Отварање наменског текућег рачуна у пословној банци је врло једноставна процедура. Потребно је да пољопривредник на шалтеру банке захтева да му се, за потребе регистрације пољопривредног газдинства, отвори текући рачун. Када банка изда картицу на којој се налази број текућег рачуна потребно је да се картица са обе стране фотокопира и приложи уз осталу документацију.

Отварање наменског текућег рачуна је неопходно како би Министарство пољопривреде могло директно да уплаћује свим својим корисницима премије, субвенције, регресе или кредите који се одобравају.

Носилац пољопривредног газдинства:

Као регистрована пољопривредна газдинства могу појавити пољопривредници, затим предузећа, предузетници, земљорадничке задруге и научно истраживачке организације. Седиште пољопривредног газдинства је у месту пребивалишта носиоца пољопривредног газдинства, без обзира на место обављања пољопривредне производње.

Што се тиче пољопривредника који могу бити носиоци пољопривредног газдинства, у већини случајева су то сами власници пољопривредног земљишта.

Међутим, поред овог случаја носилац пољопривредног газдинства може бити лице које није власник пољопривредног земљишта, већ поседује најмање 0.5 хектара пољопривредног земљишта по основу закупа или бесплатног коришћења (у овом случају се приликом регистрације предају и фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или фотокопија уговора о давању земљишта на коришћење без накнаде, с тим што уговор не сме да истиче у каледндарској години у којој се врши упис у Регистар.).

Такође, као носилац пољопривредног газдинства може се уписати и било ко од чланова неког газдинства (деца, брачни друг), при чему се лице на коме се води пољопривредно земљиште обавезно уписује као члан пољопривредног газдинства (у овом случају се приликом регистрације предаје и изјава о одређивању носиоца пољопривредног газдинства, која је саставни део Информатора о регистрацији).

Занимљив случај је када у једном домаћинству постоји више чланова који су власници пољопривредног земљишта. У овом случају могуће су две варијанте уписа у регистар:
да се свако од власника пољопривредног земљишта упише у регистар као посебно регистровано пољопривредно газдинсто,
да се споразумно одреди ко ће бити носилац пољопривредног газдинства и да се региструје једно пољопривредно газдинство, с тим да се у овој варијанти сви остали власници пољопривредног земљишта уписују као чланови пољопривредног газдинства и дају Изјаву које лице одређују за носиоца пољопривредног газдинства (наведена изјава се налази у Информатору о регистрацији).

Поред носиоца пољопривредног газдинства у Регистар се могу уписати и пунолетни чланови пољопривредног газдинства који живе на том газдинству, на основу Изјаве коју попуњавају и која се налази у Информатору о регистрацији.

У случају смрти носиоца пољопривредног газдинства, чланови пољопривредног газдинства споразумно одређују привременог носиоца, између себе, до окончања оставинског поступка и спровођења промене у катастру непокретности.

Легитимација пољопривредног газдинства:

Приликом уписа у регистар пољопривредник добија број пољопривредног газдинства (БПГ) и издаје му се потврда о упису у регистар или обнови регистрације, којом доказује активан статус регистрованог пољопривредног газдинства. Поред потврде, након одређеног периода, пољопривредник добија и легитимацију пољопривредног газдинства, којом доказује статус регистрованог пољопривредног газдинства према трећим лицима. Легитимација важи уз личну карту и уз потврду којом се доказује активан статус за текућу годину.

Обнова регистрације:

Пољопривредна газдинства која су уписана у регистар морају сваке године, у периоду од 1.јануара до 31.марта да изврше обнову регистрације. Обнова регистрације се такође врши у Управи за трезор, тако што се достављају подаци о:
пољопривредним културама за текућу годину;
стању сточног фонда у текућој години;
члановима пољопривредног газдинства (уколико има промена);
променама у земљишном поседу (промена површине, власништва, закупа ...).

Поред ових промена, пољопривредници су дужни да о неким променама обавесте Управу за трезор у року од 30 дана од настанка промене. То се односи на:
промену носиоца пољопривредног газдинства,
промену седишта пољопривредног газдинства,
промену наменског текућег рачуна.

Обрасце за обнову регистрације сва пољопривредна газдинства добијају поштом, тако да то значајно олакшава процес обнове регистрације. Уколико се у прописаном периоду не изврши обнова регистрације, то газдинсство добија пасиван статус за текућу годину. Међутим, уколико се регистрација не обави три узастопна пута то газдинство се брише из регистра.

Погодности регистрације:

Упис у регистар пољопривредних газдинстава је добровољан, али само регистрована пољопривредна газдинства могу користити средства која обезбеђује Министарство пољопривреде за премије, субвенције и кредитирање и која се исплаћују из буџета Републике Србије, као и услуге државних саветодавних служби чија реформа тек предстоји.