slideshow04

Статут општине Прибој

На основу члана 32. тачка 1. а у вези са чланом 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон и 47/018) и члана 46. став 1. тачка 1) Статута општине Прибој („Службени лист општине Прибој“,број  12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 19.03.2019. године дoнела је:
Статут општине Прибој