slideshow04

Упис у Регистар АПР

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕТНИКА У РЕГИСТАР АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДЕН РЕГИСТРЕ

Регистрација предузетника (оснивања, промена и брисања) у Регистар привредних субјеката АПР, врши се у складу са начелима Закона о регистрацији привредних субјеката и на начин прописан одредбама члана 32. и 71. истог закона, а у складу са одредбама чланова 48. до 52. Закона о привредним друштвима (СЛ. Гласник РС број 125/04) и одредбама чланова Закона о приватним предузетницима које нису престале да важе.

Поступак регистрације покреће се подношењем уредно попуњене регистрационе пријаве Агенцији.

Регистрациону пријаву подноси:

  • оснивач - предузетник
  • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем, потписаним од стране оснивача - предузетника и овереним од стране надлежног органа (општине или суда). Ако оснивач - предузетник да своје пуномоћје адвокату, оно не мора бити оверено у општини или суду.

Пријаве се могу поднети:

  • лично у седишту АПР у Београду
  • организационим јединицама АПР
  • у општинама са којима Агенција има закључен споразум
  • препорученом поштом (ако се регистрациона пријава подноси поштом, као датум и време њеног достављања узима се датум и време њеног пријема у Агенцији).

Регистрационе пријаве се могу преузети у Агенцији, организационим јединицама АПР и општинским канцеларијама уз доказ о уплати накнаде у износу од 120,00 динара (сходно члану 6, став 1. тачка 3. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре) или бесплатно преузети (download) са Интернет стране Агенције.

Извор: Агенција за привредне регистре