Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12.јануар бр.108
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: локална смоуправа

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈН бр. 4/2018 су радови.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка: Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација: Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба: Лице (или служба) за контакт: Екрем Хоџић , дипл. инж. арх. тел / 069/8460916; Душко Савић, дипл. грађ.инж. тел: 064/8130529 ; Гордана Чавић, дипл.правник –службеник за јавне набавке тел/ 033/2452341 ; е-mail/ Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке ЈН број: 4/2018 је извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАШИНСКО- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ У ПРИБОЈУ .
Назив и ознака из Општег речника набавке:
45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45454000 – радови на реконструкцији;
45350000 – машинске инсталације
45310000 – радови на увођењу електричне инсталације

2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. Врста радова
Радови на РЕКОНСТРУКЦИЈИ „МАШИНСКО- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ“ У ПРИБОЈУ у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.


ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.
Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.
Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII. Конкурсне документације) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.
У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.
Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.
Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
Стручни тим за координацију јавне набавке:
1. Душко Савић, дипл. инж. грађевинарства, 064/8130529
2. Славиша Јањушевић, дипл. економиста, 063/429487
3. Радојица Ђуровић, дипл. правник, тел. 069/8460981

4. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 240 (двестачетрдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.
Радови на објекту изводе се без фаза извођења.

5. Место извођења радова: Општина Прибој, кп.бр. 1828/2 КО Прибој, РЕКОНСТРУКЦИЈА „МАШИНСКО- ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ У ПРИБОЈУ ул. „Вука Караџића“ бр. 27 31 330 Прибој.

6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.], које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.
Лице за контакт: Екрем Хоџић,дипл.инж.арх. телефон 069 846 0916 .
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.
О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).