Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом

Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, редни број ЈНВВ бр. 6/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој .
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број : 07158289
ПИБ: 101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра, услуге и радови.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка: Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација_ Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба за контакт: Зоран Ратковић 064/8130527, е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана од дана отварања понуда.

 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је: пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом

Назив и ознака из Општег речника набавке:
44621200-1 Котлови
45331110-0 Радови на инсталацији котлова
50531100-7 Услуге поправке и одржавања котлова
44163120-7 Цеви за даљинско грејање
44163121-4 Цеви за грејање
45232142-9 Радови на изградњи подстаница за размену топлоте