banner telefoni naslovna

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Полиестер Цеви д.о.о. Прибој , улица Четврте Санџачке бригаде бб поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта Стално наткривеног складишта запаљивих сировина у оригиналној амбалажи на кат.парцели број 1891/4 КО Рача, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12.Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 06.10.2017.год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 17.10.2017. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.