slideshow04

Обавештење о подношењу захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада оператера Jonni plastics technology д.о.о. Прибој

Одељење за урбанизам, грађевинарство.комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др.закон) даје обавештење о пријему захтева за складиштење и третман неопасног отпада, оператера JONNI PLASTICS TECHNOLOGY DOO PRIBOJ на кат парцели број 1156/1 КО Прибој, улица Прибојске Чете бб, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21403261 са шифром претежне делатности 3832-поновна употреба разврстаних материјала.

Рок за достављање мишљења и предлога је 05.06.2019. године. Заинтересована јавност може извршити увид у садржину захтева и пратеће документације сваког радног дана од 12 до 14 часова у просторијама Општинске управе Прибој, соба број 44, улица 12. Јануара број 108.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.