banner telefoni naslovna

Изградња котларнице на пелет капацитета 900 kW

Изградња котларнице на пелет капацитета 900 kW, редни број ЈН 10/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова бр. 06-144 од 18.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 06-144/1 од 18.07.2016. год, припремљена је конкурсна документација - Изградња котларнице на пелет капацитета 900 kW, ЈНВВ бр. 404-10/16.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, у циљу закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке су радови na изградњи котларнице на пелет у складу са Предмером радова и техничком документацијом који су саставни делови ове конкурсне документације.

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Огњенка Удовичић (за конкурсну документацију), Душан Радовић (технички део), фах: 033-2452-005, е-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..


II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Изградња котларнице на пелет капацитета 900 kW, ЈНВВ бр. 404-10/16

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45331100 – Радови на инсталацији грејања
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.


III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС, РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Врста, количина и обим радова дати су у обрасцу бр.12. ПРЕДМЕР РАДОВА који је саставни део конкурсне документације.
Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда.
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор који ће вршити контролу над извођењем радова.
Извођење радова вршиће се у складу са уговором о извођењу радова и конкурсном документацијом.
Рок извођења радова : до 45 календарских дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: ул. 12 јануар, комплекс школе Бранко Радичевић, Прибој.