banner telefoni naslovna

Набавка добара - набавка огрева-пелета за грејну сезону 2016/17

Набавка добара - набавка огрева-пелета за грејну сезону 2016/17. годину, редни број ЈН 16/2016.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС» број 124/2012), Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки («Сл. Гласник РС» број 29/13) и Одлуке председника општине Прибој о покретању поступка јавне набавке број 404-16/2016 од 16.09.2016. године, достављамо:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – огрева – пелета за грејну сезону 2016/17.
Предмет набавке је дрвени пелет дужине сса : 3,15-40 mm, пречника 6 мм (± 1 mm) у укупној количини дo 200 тона.
Испорука пелета се врши сукцесивно према захтеву наручиоца соло камионима носивости до 10 тона због отежаних услова прилаза котларници.
Рок за испоруку пелета од дана пријема позива наручиоца је 3 радна дана.
Испорука је fco. Просторије ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју, Улица "12. јануара" број 104.
Предмет јавне набавке ближе је одређен у делу Техничке спецификације који је саставни део конкурсне документације.
2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуде се подносе на адресу Наручиоца – Општина Прибој, Улица "12. јануара" број 104, Прибој 31330, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: «ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 404-16/2016– Набавка добара – набавка огрева – пелета за грејну сезону 2016/17 - НЕ ОТВАРАТИ». На полећини коверте обавезно је навести пун назив, адресу и контакт телефон понуђача.
Рок за подношење понуда је 23.09.2016. године до 12 часова, без обзира на који начин се понуде достављају.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити 23.09.2016. године са почетком у 12.45, у канцеларији број 35 Општинске управе Прибој.
Отварању понуда, без посебног позива, могу присуствовати овлашћени представници понуђача. Овлашћени представници понуђача су дужни да овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити након истека рока за заштиту права понуђача. Контакт особа: Здравко Полић, тел. 033/2452 341, Општина Прибој, канцеларија бр. 35.