slideshow04

Информација у вези са предајом захтева за упис на Листу чекања према Одлуци о такси превозу

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 04.10.2022. године усвојила је Одлуку о такси превозу. Одлука је објављена у Службеном листу Општине Прибој бр. 6/2022. Према чл. 14. Одлуке Општинска  управа  је дужна да води '' А'' и '' Б'' Листу чекања уколико  је број захтева за издавање решења о одобравању такси превоза већи од утврђеног дозвољеног броја такси возила  из чл. 3. ст. 3.  Одлуке.

Захтеви за упис на листу чекања предају се од 17.10.2022. године од 07.00 часова преко писарнице Општинске управе Прибој личном предајом или уз овлашћење оверено у складу са Законом о овери потписа, рукописа и преписа. Захтеви предати раније биће одбачени. Лице које тражи одобрење за једно возило дужно је да уз захтев достави доказе о испуњености услова за такси возача  који су предвиђени чланом 8. тачкама 1, 2 и 3 односно  ставом  2. члана 8. Одлуке. У супротном захтев ће бити одбачен. Образац захтева заинтересовано лице може преузети у просторијама Општинске управе или  на  сајту општине.

Образац захтева можете преузети овде.