slideshow04

Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој

Општина Прибој расписује Јавни конкурс за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој.

Продужен рок због малог броја пријава: Конкурс је отворен до четвртка 25.08.2023. године.

Овим пројектом ставља се акценат на смањење загађења ваздуха повећањем енергетске ефикасности индивидуалних ложишта (котлова) у 2022. и 2023. години. Укупна вредност пројекта је 7.000.000 динара, од чега Министарство финансира са 5.000.000 динара, а локална самоуправа са 2.000.000,00 динара финансира из буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2022. и 2023. годину.

Општина Прибој овим износом планира да субвенционише грађанима замену индивидуалних ложишта са енергетски ефикаснијим ложиштима - котловима. Максимални износ средстава за суфинансирање набавке котлова који подносилац захтева може да добије је 50% укупне вредности инвестиције, а максимално 110.000 динара.

Циљ Пројекта је побољшање квалитета ваздуха и очување и заштита животне средине, смањење загађења ваздуха смањењем штетних емисија и продуката сагоревања насталих неадекватном употребом огревног дрвета, коришћењем сировог дрвета са великим процентом влаге, чиме се смањује степен искоришћења, повећава његова потрошња, и набавком нових савремених котлова како би се процес ефикасности заокружио.

Заменом застарелих и дотрајалих котлова које као енергент користе поред дрвета и угаљ, са новим модернијим котловима на пелет, брикете или дрвну сечку, директно се смањује степен загађења ваздуха. Како је старост уређаја за грејање у највећем броју индивидуалних домаћинстава преко десет година, то говори о квалитета грејања, степену искоришћења енергента, односно о ефикасности самог уређаја. Смањеним степеном корисности, дрво као енергент нема могућност искоришћења своје максималне калоријске вредности, што изискује његову повећану потрошњу, а што за последицу има и повећане емисије штетних гасова односно суспендованих честица.

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Услови учешћа на Конкурсу које мора да испуни подносилац захтева:
1. Да је власник или сувласник породичне куће или стана или да припада првом наследном реду иза преминулог власника или сувласника породичне куће или стана (доказује изјавом) и да живи у породичној кући или стану који су изграђени на градском подручју у првој, другој, трећој или четвртој стамбеној зони (према решењу за порез) за који стан или кућу набавља ложиште,
2. Да стамбени објекат - кућа није прикључена на градски топловод, односно да стамбена зграда за колективно становање нема техничких могућности за прикључење на градски топловод.
3. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
a. доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
b. грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
c. грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
d. решење о озакоњењу или уверење надлежног органа да је поднет захтев за озакоњење објекта
4. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину,
5. Не прихватају се трошкови набавке ложишта који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
6. Прихватају се искључиво трошкови набавке индивидуалног ложишта, без трошкова уградње, набавке остале опреме и радова.
7. Да је доставио Изјаву о коришћењу горива за грејање објекта.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
А) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:
1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности,
2. Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта,
3. Копију грађевинске дозволе, решењa о озакоњењу или уверење надлежног органа да је поднет захтев за озакоњење објекта односно други документ којим се доказује легалност објекта,
4. Подаци о непокретности за објекат прибављени на сајту Републичког геодетског завода katastar.rgz.gov.rs
5. Предрачун за набавку котла
6. Изјава о коришћењу горива за грејање
7. Изјава да подносилац пријаве станује у кући или стану за који набавља ложиште
8. Изјава о наследном реду иза преминулог власника куће или стана (у случају да је власник преминуо)
9. Изјава да подносилац пријаве неће отуђити ложиште у наредних 5 година
10. Изјава о давању сагласности за прикупљање и обраду података о личности

Б) Документација коју обезбеђује Општина:
1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу пореза на имовину Општине Прибој,
2. Потврда ЈП „Топлана Прибој“ да нема техничких могућности за прикључење на градски топловод, за власнике станова у стамбеним зградама у МЗ Нови Прибој

Ц) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта:
1. Грађевински пројекат објекта (по потреби)

Д) Документација која се доставља приликом потписивања Уговора
1. Фотокопија жиро рачуна подносиоца захтева за уплату средстава.

E) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радова:
1. Захтев за повраћај средстава
2. Доказ о завршетку процедуре набавке индивидуалног ложишта (потврда Комисије),
3. Фискалне и готовинске рачуне за котао,
4. Попуњен и оверен гарантни лист за котао

III Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Прибој. Рок може бити продужен због малог броја пријава.
Конкурс је отворен до петка 25.08.2023. године.

IV Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

V Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог огласа означен под).

VI Преглед, оцену и рангирање пријава вршиће Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности према одредбама Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта у општини Прибој у 2022. години 02 број: 110-4 од 29.08.2022. године.
Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

Општина Прибој
Ул. 12. јануар 108
31330 Прибој
Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СУФИНАНСИРАЊA МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА -Не отварати

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 033/2452-341 или у канцеларији број 26 Општинске управе Прибој.

Документа за пријаву се могу преузети на писарници Општинске управе Прибој или са званичне интернет странице Општине Прибој www.priboj.rs.

Текст Јавног конкурса за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој можете преузети овде.
Правилник о спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних ложишта на територији општине Прибој у 2022. години можете преузети овде.
Пријавни образац можете преузети овде.
Изјаве можете преузети овде.