Израда пројекта за извођење хидро-машинских и електро-инсталација за реконструкцију постројења за пречишћавање воде

Израда пројекта за извођење хидро-машинских и електро-инсталација за реконструкцију постројења за пречишћавање воде, ЈНМВ бр. 404-20/15.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013, 104/13 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 06-277 од 20.10.2015. и Решења о образовању комисије бр. 06-278 од 20.10.2015. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности - Израда пројекта за извођење хидро-машинских и електро-инсталација за реконструкцију постројења за пречишћавање воде.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу: Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ: 01203870, интернет страница: www.priboj.rs.

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради закључења уговора са изабраним понуђачем.

3. Предмет јавне набавке - набавка услуге: Израда пројекта за извођење хидро-машинских и електро-инсталација за реконструкцију постројења за пречишћавање воде, ЈНМВ бр. 404-20/15.

4. Циљ поступка : Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт: Ирфан Ибрагић и Удовичић Огњенка, тел: 033-2452-005; е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..">Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке: Израда пројекта за извођење хидро-машинских и електро-инсталација за реконструкцију постројења за пречишћавање воде, ЈНМВ бр. 404-20/15.

Назив и ознака из општег речника набавке: 71320000 - Услуге техничког пројектовања

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 404-20/15 није обликован по партијама.