banner telefoni naslovna

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Општина Прибој ул.12. Јануара бр.108 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат КОНТЕЈНЕРСКЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЦЕНТРАЛЕ ТОПЛОТНОГ КАПАЦИТЕТА 2x6MW на кат. парцели број 1524/4 КО Прибој

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 22.06.2017.год. у времену од 11 до 14 часова. Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 03.јул 2017. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.