slideshow04

Конкурс за доделу стипендија талентованим студентима општине Прибој за школску 2015/2016. годину

Општинска управа Прибој расписује Конкурс за доделу стипендија талентованим студентима општине Прибој за школску 2015/2016. годину. Право на стипендију за талентоване студенте, у складу са Законом и Одлуком о стипендирању талентованих студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут  у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Посебни услови које студент који конкурише мора испуњавати су:

1. је студент најмање III (треће) године основних академских студија, односно који је остварио 120 ЕСП бодова (на основним академским студијама), или је студент мастер академских студија;
2. је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00;
3. је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије;
4. има пребивалиште на територији општине Прибој најмање 5 (пет) година
5. истовремено није остварио право на кредит или стипендију из буџета Републике Србије.

Критеријуми за утврђивање редоследа

Редослед кандидата за талентоване студенте утврђује се на основу:
– године студија
– оствареног успеха током претходних студија

Број бодова који кандидат остварује на основу уписа у одговарајућу годину студија је:
– за уписану III годину основних академских студија, после остварених 120 ЕСП бодова, 2 (два) бода
– за уписану IV годину основних академских студија , после остварених 180 ЕСП бодова, 3 (три) бода
– за уписану V годину основних академских студија, после остварених 240 ЕСП бодова, 4 (четири) бода
– за уписану VI годину основних академских студија, после остварених 300 ЕСП бодова, 5 (пет) бодова
– за уписану I годину мастер академских студија, после остварених 180 ЕСП бодова, 3 (три) бода
– за уписану I годину мастер академских студија, после остварених 240 ЕСП бодова, 4 (четири) бода
– за уписану II годину мастер академских студија после остварених 240 ЕСП бодова, 4 (четири) бода

Успех остварен у току претходних студија исказује се бројем бодова у висини просечне оцене свих положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова), заокружен на две децимале.
Кандидати се рангирају према броју бодова оствареним по основу успеха оствареног током претходних студија и броја бодова који су остварили уписом у одговарајућу годину студија.
У случају да један или више кандидата остваре исти број бодова, а да су испод прописаног броја за стипендирање, предност има кандидат који је остварио већи број бодова по основу година студија.


Пријава

Заинтересовани студенти, могу поднети пријаву у слободној форми. Пријава треба да садржи:
– кратку биографију са личним подацима
– доказе о испуњености услова

Као докази о испуњености услова морају бити поднете исправе издате од стране надлежних органа и установа:
– уверење о пребивалишту
– уверење факултета о уписаној години студија и статусу студента на буџету
– уверење факултета о свим положеним испитима и оствареној просечној оцени током студирања, с тим да чињеница да су положени сви испити из претходне године студија мора бити исказана као остварених 60 ЕСП бодова.

Пријава се може поднети поштом или непосредно у писарници Општинске управе Прибој , у року од 10 (десет ) дана од дана објављивања конкурса .

Поступак избора
Након истека рока за подношење захтева Општинска управа ће, у року од 10 дана од дана истека рока за подношење захтева, сачинити Предлог прелиминарне ранг листе о додели стипендија за талентоване студенте и исту доставити Општинском већу на потврду.
Општинско веће општине Прибој ће у року од 7(седам) дана исту потврдити и објавити на званичној интернет страници општине Прибој.
Сваки кандидат има право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8(осам ) дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе на званичној интернет страници општине Прибој.
Кандидат приговор подноси Општинском већу.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Општинско веће ће размотрити приспеле приговоре најкасније у року од 10 (десет) дана од дана истека рока за подношење приговора, утврдиће Коначну ранг листу и исту објавити на званичној интернет страници општине Прибој.

Исплата стипендија
Општина Прибој, за школску 2015/16 годину, додељује до 10 (десет) стипендија за талентоване студенте. Стипендија за талентоване студенте додељује се без обавезе враћања, исплаћује се у 10 једнаких месечних рата, у месечном износу од 12.000,00 РСД.

На основу Коначне ранг листе о додели стипендија студент закључује Уговор о стипендији са Председником општине , којим се ближе одређују права и обавезе у вези коришћења стипендије

Конкурс објавити на званичном сајту општине Прибој (www.priboj.rs), у локалним средствима јавног информисања и на огласној табли зграде Скупштине општине Прибој.

Више о условима конкурисања и о самом поступку избора прочитајте овде.