banner telefoni naslovna

Одржана 24. седница Општинског већа

Данас је одржана 24. по реду седница Општинског већа, коју је отворио председавајући, председник Општине, Лазар Рвовић. Након усвајања записника са претходне седнице Већа, дневни ред од десет тачака допуњен је још једном тачком дневног реда а то је Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом за територије општина Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница "Регионална санитарна деопонија Бањица" Нова Варош, и уз текућа питања усвојен је у целини.

Поводом прве три тачке дневног реда, Давање сагласности на Статуте ЈП "Топлана Прибој", ЈП "Дирекција за изградњу Прибоја" и ЈКП "Услуга", начелник Општинске управе Прибој, Миомир Чавић рекао је да се измене Статута врше у складу са за Законом о јавним предузећима и да су као такве неопходне. Чланови Већа дали су сагласност на Статуте ова три јавна предузећа и исте послали Скупштини општине на усвајање.
На данашњем заседању разматрани су и послати Скупштини на усвајање и Предлози Одлука о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавних предузећа "Топлана Прибој", "Дирекција за изградњу Прибоја" и ЈКП "Услуга". Овим Одлукама спроводи се јавни конкурс за именовање директора ових Јавних предузећа, чији је оснивач општина Прибој. Одлукама је предвиђено да поступак спровођења конкурса и предлагања кандидата изврши Комисија за именовање директора Јавних предузећа општине Прибој, коју образује Скупштина општине Прибој. Комисија ће изборни поступак спровести у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком о усклађивању пословања Јавних предузећа са Законом о јавним предузећима.

Поводом седме тачке дневног реда, Предлога Одлуке о давању у закуп дограђене гараже уз Дом културе и адаптирање постојеће канцеларије у објекту Дома културе, одобрено је давање у закуп непокретности која је у својини општине Прибој, за све потребе Ватрогасног дома, МУП-а Републике Србије - Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Пријепоље, Ватрогасно-спасилачке јединице Прибој, на неодређено време, без накнаде. Одлуком је овлашћен председник општине Прибој, да у име општине Прибој, као закуподавац потписе уговор о давању наведених непокретности у закуп, са овлашћеним закупопримцем.
Такође, утврђен је Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта, које се према Одлуци дели на четири зоне , утврђене према границама урбанистичких блокова утврђених генералним Планом Прибој 2020., и то су Екстра зона, Прва зона, Друга зона и Трећа зона, стим што је Екстра зона, она зона која обухвата грађевинско земљиште које је на коришћењу код ПД Дринско - Лимске хидроелектране доо Бајина Башта, на коме су изграђени хидроенергетски објекти, брана, машинска зграда и постројења.
На данашњем заседању, донето је Решење о образовању Комисије за именовање директора Јавних предузећа општине Прибој, у чији састав су именована лица, за председника Комисије Љубомир Шпица, чланови Марко Јефтовић, Мирослав Мирковић, Душко Тописировић и Симбад Ћеловић. Задатак Комисије је да спроведе изборни поступак за именовање директора Јавних предузећа општине Прибој, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима. Чланови и председник Комисије именују се на период од три године.
Општинско Веће општине Прибој, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи и члана 79. Статута општине Прибој, донело је закључак да се покреће поступак за изградњу мале хидроелектране на Кратовској реци на локацији Караула према Катастру малих хидроелектрана из 1987. године и Просторном плану општине Прибој, чије финансирање изградње ће се извршити из буџета општине Прибој, преко одређеног јавног предузећа чији је оснивач општина Прибој или његовог зависног друштва. Локална самоуправа је заинтересована за изградњу мале хидроелектране на овој локацији због мале снаге, односно мањих финансијских средстава за изградњу. На тај начин, општина Прибој би била власник и инвеститор, а мала хидроелектрана ће у будућности бити стабилан извор прихода локалне самуправе, као власника овог објекта.
Дневни ред је допуњен и 11. тачком, Предлог Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћшу за управљање чврстим комуналним отпадом за територије општина Нова Варош, Прибој, Пријепоље и Сјеница "РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА БАЊИЦА", где се овом одлуком приступа оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, а председник општине Прибој, Лазар Рвовић овлашћује да у име општине Прибој учествује у изради и потписе Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу. Такође, испред Општине, као члан друштва, у Скупштину Друштва са ограниченом одговорношћу именован је Милисав Шалипур. У наставку седнице, разматрана су текућа питања као и лични захтеви грађана. Седница је завршена у 11:30 часова.
sednica veca2